Transitievergoeding

Transitievergoeding

De transitievergoeding is een wettelijke vergoeding die een werknemer kan ontvangen bij ontslag. Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 zijn er regels vastgesteld voor het berekenen van de vergoeding. In 2020 zijn er echter enkele wijzigingen doorgevoerd die van invloed kunnen zijn op de berekening van de transitievergoeding in 2023. In dit artikel zullen we de belangrijkste aspecten van de transitievergoeding bespreken en uitleggen hoe je deze kunt berekenen volgens de geldende regels in 2023.

Wat is de transitievergoeding?

De transitievergoeding is een vergoeding die een werknemer kan ontvangen bij ontslag. Het doel van de transitievergoeding is om de werknemer te compenseren voor het verlies van zijn baan en om de overgang naar ander werk te vergemakkelijken. De vergoeding is van toepassing bij zowel een onvrijwillig ontslag door de werkgever als bij een beëindiging van het dienstverband op initiatief van de werknemer wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Wie hebben er recht op een vergoeding?

In principe heeft elke werknemer die minimaal 24 maanden in dienst is geweest bij dezelfde werkgever recht op een transitievergoeding bij ontslag. Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze regel. Zo hebben werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt of die worden ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid geen recht op een transitievergoeding.

Hoe wordt de transitievergoeding berekend?

De berekening van de transitievergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat de werknemer in dienst is geweest en de hoogte van het maandsalaris. Sinds de wijzigingen in de WWZ in 2020 geldt de volgende formule:

  • 1/3 maandsalaris per dienstjaar voor de eerste 10 dienstjaren
  • 1/2 maandsalaris per dienstjaar voor de jaren daarna

Hierbij geldt een maximum van €84.000,- of een jaarsalaris als dat hoger is dan €84.000,-.

Let op: deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd, dus het is belangrijk om de meest recente bedragen te raadplegen bij het berekenen van de transitievergoeding in 2023.

Hulp nodig bij het berekenen van de transitievergoeding? Neem contact met ons op.

Voorbeeldberekening:

Om de berekening van de transitievergoeding te verduidelijken, volgt hier een voorbeeld. Stel dat een werknemer 6 jaar in dienst is geweest bij dezelfde werkgever en een maandsalaris heeft van €3.000,-.

De berekening zou er als volgt uitzien:

Voor de eerste 10 dienstjaren: 6 x 1/3 x €3.000,- = €6.000,-
Voor de jaren daarna: 0 x 1/2 x €3.000,- = €0,-
Totaal: €6.000,-

In dit voorbeeld heeft de werknemer recht op een transitievergoeding van €6.000,- bij ontslag.

transitievergoeding 2023

Belangrijke aspecten voor de berekening

Naast de basisberekening zijn er nog enkele andere aspecten van de transitievergoeding die van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke hoogte van de vergoeding. Hieronder worden enkele belangrijke punten toegelicht:

  • Dienstjaren: De dienstjaren worden afgerond op hele dienstjaren. Hierbij geldt dat een dienstjaar wordt geteld als de werknemer minimaal 6 maanden in dienst is geweest in dat jaar. Dus als een werknemer bijvoorbeeld 2 jaar en 7 maanden in dienst is geweest, wordt dit afgerond naar 2 hele dienstjaren.
  • Leeftijd: Voor werknemers van 50 jaar en ouder die langer dan 10 jaar in dienst zijn geweest, geldt een overgangsregeling. Zij krijgen dan nog steeds 1/2 maandsalaris per dienstjaar voor de jaren na het 10e dienstjaar. Dit kan van invloed zijn op de hoogte van de transitievergoeding.
  • Kleine werkgever: Voor werkgevers met minder dan 25 werknemers geldt een aparte regeling. Als de werkgever het bedrijf moet beëindigen wegens financiële problemen, kan de transitievergoeding lager uitvallen. Ook kan de werkgever in dat geval een verzoek tot betaling in termijnen indienen bij het UWV.
  • Kosten inzetbaarheid: Als de werkgever kosten heeft gemaakt voor de inzetbaarheid van de werknemer buiten de eigen organisatie, zoals scholing of outplacement, kunnen deze kosten in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.
  • Andere vergoedingen: Eventuele andere vergoedingen die de werknemer heeft ontvangen bij ontslag, zoals een ontslagvergoeding of een afvloeiingsregeling, kunnen van invloed zijn op de hoogte van de vergoeding. In sommige gevallen kan dit leiden tot een lagere transitievergoeding of zelfs tot het vervallen van het recht op een vergoeding.

Het is belangrijk om alle relevante aspecten van de transitievergoeding in overweging te nemen bij het berekenen van de uiteindelijke hoogte van de vergoeding. Raadpleeg bij twijfel altijd een juridisch expert of het UWV voor advies.

Aandachtspunten

In 2023 zijn er enkele aandachtspunten die van invloed kunnen zijn op de transitievergoeding. Hieronder worden de belangrijkste punten besproken:

Inflatiecorrectie

De transitievergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de inflatie. Dit betekent dat de bedragen voor de vergoeding in 2023 mogelijk zijn aangepast ten opzichte van voorgaande jaren. Het is daarom belangrijk om de meest recente bedragen te raad plegen via de website van de Rijksoverheid of het UWV om het nauwkeurig te kunnen berekenen.

Wijzigingen in de wet- en regelgeving

Het is mogelijk dat er in 2023 wijzigingen worden doorgevoerd in de wet- en regelgeving omtrent de transitievergoeding. Het is daarom van belang om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen en de meest recente regels te raadplegen bij het UWV of een juridisch expert om de vergoeding correct te kunnen berekenen.

Overgangsregeling voor oudere werknemers

Voor oudere werknemers van 50 jaar en ouder die langer dan 10 jaar in dienst zijn, geldt nog steeds een overgangsregeling. Zij hebben recht op 1/2 maandsalaris per dienstjaar voor de jaren na het 10e dienstjaar. Dit kan van invloed zijn op de uiteindelijke hoogte van de transitievergoeding.

Kosten inzetbaarheid

Als de werkgever kosten heeft gemaakt voor de inzetbaarheid van de werknemer buiten de eigen organisatie, zoals scholing of outplacement, kunnen deze kosten in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Het is belangrijk om deze kosten mee te nemen in de berekening.

Eventuele andere vergoedingen

Andere vergoedingen die de werknemer heeft ontvangen bij ontslag, zoals een ontslagvergoeding of een afvloeiingsregeling, kunnen van invloed zijn op de hoogte van de transitievergoeding. Het is van belang om alle ontvangen vergoedingen mee te nemen in de berekening om een nauwkeurig bedrag te kunnen bepalen.

Vragen over transitievergoeding?

Werknemers die vragen hebben over hun transitievergoeding kunnen terecht bij het UWV of een juridisch expert voor advies. Werkgevers dienen zorgvuldig de transitievergoeding te berekenen en rekening te houden met alle wettelijke vereisten om mogelijke geschillen en juridische problemen te voorkomen. Het correct berekenen van de transitievergoeding draagt bij aan een eerlijke afwikkeling van ontslagzaken en het waarborgen van de rechten van werknemers.